Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
Ngày cập nhật 04/01/2020
Cải cách hành chính
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG PHÚ NHUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:119/QĐ-UBND

Phú Nhuận, ngày 17 tháng 12 năm 2019

 

              QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ NHUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Đề án số: 2749 /ĐA-UBND của UBND thành phố Huế ngày 8 tháng 9 năm 2016 về việc Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ quyết định số 6367/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của UBND thành phố Huế về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 7286/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND thành phố Huế về ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của phường Phú Nhuận.

          Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng UBND, Trưởng các bộ phận, cơ quan đơn vị, các cán bộ công phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 3;                                                                                       CHỦ TỊCH                    

- UBND thành phố Huế;                                                                 

- Phòng Nội vụ thành phố Huế;

- TT Đảng ủy phường;

- TT HĐND phường;

- CT và các PCT UBND phường;

- Lưu: VP.                                                                                         Văn Tiến Dũng

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG PHÚ NHUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2020 của phường Phú Nhuận

(Ban hành kèm theo Quyết định số 119/QĐ-UBND

 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của UBND Phường)

 


Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của UBND thành phố Huế.  UBND phường ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục tiêu:

1.Từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt, đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan đảm bảo đủ trình độ, phẩm chất và năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ;

2. Thủ tục hành chính (TTHC) được cải cách theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức;

3. Triển khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường đảm bảo tất cả các thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác; 100% TTHC được cập nhật tại Trang thông tin điện tử của phường;  Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại.

4. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan hành chính, triển khai tốt 05 phần mềm dùng chung. 100% CBCC sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; đảm bảo dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan và ứng dụng chữ ký số.

5. 100% TTHC được tiếp nhận và hoàn trả đúng quy định.

6. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác Nội vụ, CCHC tại bộ phận văn văn phòng UBND phường; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa tại công sở;

7. Duy trì và tiếp tục mở rộng các quy trình ISO liên quan đến giải quyết TTHC áp dụng theo tiêu chuẩn ISO tại UBND phường hoặc đăng ký thêm các quy trình nội bộ của đơn vị;

8. Thực hiện việc tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính. Thực hiện lấy ý kiến về mức độ hài trong thực hiện cơ chế 1 cửa , 1 cửa liên thông.

9. Nâng cấp trang thiết bị phù hợp để công tác hành chính ngày càng được nâng cao, giải quyết tốt các thủ tục hành chính.

II.Nhiệm vụ và giải pháp chung:

1. Cải cách thể chế:

a) Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của phường đã ban

hành để bổ sung, sửa đổi kịp thời đúng quy định của pháp luật; đề cao trách nhiệm của từng ban ngành, đoàn thể trong quá trình xây dựng thể chế; phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của nhân dân để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật;

b) Rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của UBND phường cho phù hợp với yêu cầu; sửa đổi, thay thế kịp thời khi có bổ sung, thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan.

c) Rà soát các văn bản QPPL do HĐND phường ban hành, nhằm phát hiện các văn bản trái nội dung pháp luật, chồng chéo, không còn phù hợp để kịp thời đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

d) Đẩy mạnh công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp để xử lý bằng các hình thức thích hợp; kịp thời công bố các danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

2. Về cải cách TTHC:

a) Thường xuyên cập nhật các quy định TTHC mới do Trung ương, Tỉnh, Thành phố ban hành và thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai, minh bạch các quy định TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của thành phố để tổ chức, cá nhân thực hiện chung, thống nhất trên địa bàn; thực hiện việc công khai đầy đủ TTHC theo quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của thành phố, các cơ quan đơn vị, UBND các phường và niêm yết TTHC tại nơi tiếp nhận, giải quyết liên quan đến TTHC.

b) Tiếp tục rà soát các quy định, TTHC nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của người dân và doanh nghiệp; công khai, minh bạch tất cả TTHC bằng các hình thức thiết thực và thích hợp nhất.

c) Tổ chức thực hiện nghiêm các TTHC  và quy trình giải quyết đã được công bố;  TTHC phải đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ hiểu, dễ thực hiện, kịp thời công bố công khai TTHC khi có điều chỉnh, bổ sung.

d) Đảm bảo thực hiện tốt Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát TTHC và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về kiểm soát TTHC.

e) Ban hành và áp dụng quy định tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại địa phương. Niêm yết công khai hồ sơ, quy trình thủ tục, thời gian giải quyết, phí và lệ phí. Sửa chửa, nâng cấp trang thiết bị phòng cải cách hành chính cho đúng quy định. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại bộ phận cải tiếp nhận và hoàn trả kết quả, đảm bảo trình độ chuyên môn vào chiều sâu, am hiểu nhiều lĩnh vực, có đạo đức va trách nhiệm đối với công việc được giao.

g) HĐND phường thường xuyên kiểm tra giám sát công việc cải cách hành chính không để phát sinh tiêu cực, gây khó khăn phiền hà cho nhân dân và tổ chức.

h) Thành lập tổ hoà giải tại cơ sở, không để các vụ việc khiếu kiện vượt cấp kéo dài.

i) Cải tiến lề lối, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, lấy tiêu chí phục vụ nhân dân là ưu tiên hàng đầu. Nâng cao khả năng giao tiếp, giải quyết công việc đảm bảo hiệu quả.

3. Cải cách tổ chức bộ máy:    

a) Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức nhằm khắc phục sự chồng chéo hoặc bỏ sót lĩnh vực quản lý.

b) Tập trung tổ chức thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, nhằm giảm thời gian giải quyết, giảm cường độ lao động của CBCCVC và tạo môi trường thân thiện với công dân khi đến giao dịch tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Tiếp tục duy trì việc tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, chất lượng, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Thông báo danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

d) Thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng trực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của cá nhân, tổ chức trên địa bàn phường đối với việc giải quyết thủ tục hành chính.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC:

a) Căn cứ quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án xác định cơ cấu ngạch công chức gắn với vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính; Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ năng lực thi hành công vụ trong cơ quan nhà nước; sử dụng biên chế theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

b) Đổi mới nâng cao chất lượng cán bộ công chức, kiên quyết xử lý đối với những cán bộ trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chất phù hợp với cơ chế quản lý hoạt động chuyên nhiệm.

         c) Thực hiện có hiệu quả việc tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Kế hoạch số 65/KH-UBND UBND tỉnh.

d) Thực hiện Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 28/12/2017 của UBND Thành phố về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn Thành phố, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

e) Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố theo nhu cầu công việc và vị trí việc làm; nâng cao đạo đức công vụ thông qua tuyền truyền, bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực thi công vụ.

g) Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức trên cơ sở lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ gắn với đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trong thực thi công vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá; gắn liền công tác cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng.

h) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm chấn chỉnh một cách mạnh mẽ về kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước; kịp thời tuyên dương, khen thưởng CBCC có tinh thần tận tụy phục vụ, đồng

thời, xử lý nghiêm đối với CBCC sai phạm.

5. Cải cách tài chính công:

Đảm bảo và phát huy vai trò trong việc quyền quyết định ngân sách địa phương của HĐND trong việc giám sát việc thu chi và nâng cao năng lực trong việc quản lý ngân sách của bộ phận Ngân sách

6. Hiện đại hóa hành chính:

a) Sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin, trang thông tin điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành trao đổi thông tin ở các cơ quan quản lý hành chính nhà nước và phục vụ trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và tổ chức, cá nhân. Tập trung thực hiện Ứng dụng CNTT vào hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phường.

b) Tiếp tục thực hiện 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo danh mục TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại của phường.

c) Đẩy nhanh việc ứng dụng CNTT và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết TTHC tại địa phương.

d) Đăng tin, bài và cập nhật kịp thời các bộ TTHC trên Cổng thông tin điện tử tại địa phương. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại tại địa phương.

e) Tăng cường trao đổi văn bản giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử, bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan. Tiếp tục thực hiện 05 phần mềm dung chung nhằm phù hợp với ứng dụng trong công việc tại các đơn vị.

7. Tổ chức chỉ đạo, điều hành:

a) Phân công 01 đồng chí Phó chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm theo dõi, xử lý, giải quyết công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; 01 công chức Văn phòng thống kế tham mưu công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC.

b) Triển khai Quy định trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC đối với phường; người đứng đầu các ban ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm trong việc triển khai và tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan nhà nước của CBCCVC về CCHC trong cơ quan, ban ngành mình quản lý;

c) Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong cuộc vận động toàn dân giám sát và tham gia vào công tác cải cách hành chính.

d) Xử lý những người có hành vi quan liêu và gây phiền hà cho nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân; Nêu gương người tốt, việc tốt.

e) Các tổ dân phố đều có cán bộ uỷ ban phụ trách tổ, giúp nắm bắt kịp thời những diến biến tại tổ dân phố để đôn đốc, kiểm tra các công tác đã được triển khai; phản ánh và tham mưu kịp thời những diễn biến tại tổ để lãnh địa phương có kế hoạch lãnh chỉ đạo.

III.Nhiệm vụ chính trong thực hiện cải cách hành chính năm 2020.

Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, nhà nước về cải cách hành chính sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Công khai quy trình tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ về các tổ dân phố.

Thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động uỷ ban, quy ước cơ quan văn hoá.

Kiện toàn tổ hoà giải tại cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết tranh chấp .

Trang cấp trang thiết bị phòng tiếp nhận và hoàn trả kết quả nhằm đáp ứng tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính tại địa phương.

Duy trì thường xuyên chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất.

Đánh giá, phân loại cán bộ công chức một cách chính xác, đầy đủ. Qua đó có khen thưởng, biểu dương kịp thời cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và uốn nắm xử lý cán bộ công chức vi phạm khuyết điểm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Dung – Phó Chủ tịch UBND phuờng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC của đơn vị mình phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành, Trung ương, tỉnh và nội dung Kế hoạch này.

Chủ động xây dựng Quy chế phối hợp theo cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước;

Có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết các phản ánh của tổ chức, công dân và giải trình với cấp thẩm quyền về việc thực hiện TTHC chưa tốt thuộc lĩnh vực và bộ phận mình phụ trách theo tinh thần của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ;

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện việc rà soát, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nội dung hệ thống

quản lý chất lượng  ISO 9001:2015 tại UBND phường Phú Nhuận.

2. Giao trách nhiệm các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các cơ quan khác thực hiện các nội dung sau:

a. Bộ phận Văn phòng:

Chủ động tham mưu UBND phường phối hợp các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện CCHC, giờ làm việc, đạo đức công vụ... bằng nhiều hình thức; thực hiện kết luận, kiểm tra, thanh tra và chịu trách nhiệm trong việc xử lý và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền những trường hợp đơn vị, cá nhân có tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng.

Chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực thi TTHC.

b. Bộ phận Tư pháp:

Chịu trách nhiệm chủ trì nội dung cải cách thể chế, thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của phường đã ban hành và tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Định kỳ hằng quý, có văn bản báo cáo về kết quả xây dựng và rà soát văn bản quy phạm pháp luật; phát hiện kịp thời những văn bản ban hành không phù hợp với pháp luật hoặc không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho sinh hoạt, đời sống của nhân dân... để kịp thời kiến nghị bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung.

Tham mưu UBND phường trình Hội đồng nhân dân phường ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh CCHC phường năm 2020.

c. Ban Văn hoá thông tin:

Chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền các văn bản, nội dung liên quan đến công tác CCHC bằng các hình thức truyền thanh, pano, khẩu hiệu ...

Lập kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2020.

d. Bộ phận  Tài chính – Kế toán:

Chủ động tổ chức thực hiện kịp thời các chỉ đạo cải cách tiền lương của Chính phủ.

Rà soát đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ tục cấp và quyết toán kinh phí.

Tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

Chủ trì phối hợp với các bộ phận liên quan rà soát lại các loại phí, lệ phí; bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ những khoản thu không còn phù hợp với tình hình hiện nay.

Tham mưu UBND phường bố trí kinh phí hợp lý cho hoạt động CCHC của phường phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Trên đây là kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2020 của UBND phường Phú Nhuận./.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ NHUẬN

 

 

 

 

 

Phụ lục

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm

Công chức chủ trì

Công chức

phối hợp

Thời gian thực hiện

Kinh phí triển khai

 

I. Cải cách thể chế

1. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

Kế hoạch, báo cáo rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND phường ban hành

Huỳnh Kim Hòa

Các cán bộ

công chức thuộc UBND phường

Hàng Quý I/I2020

 

 

2. Ban hành, bổ sung, điều chỉnh kịp thời các quy chế hoạt động, phối hợp của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể

Quy chế

Hồ Văn Hân

Các cán bộ

công chức thuộc UBND phường

Quý I/2020

 

 

3. Triển khai thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Báo cáo

Huỳnh Kim Hòa

Các cán bộ

công chức thuộc UBND phường

Quý IV/2020

 

 

4. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL

Đảm bảo 100% văn bản QPPL do HĐND&UBND phường ban hành đúng thẩm quyền và trình tự

Huỳnh Kim Hòa

Hồ Văn Hân

Các cán bộ

công chức thuộc UBND phường

Trong năm 2020

 

 

II. Cải cách TTHC

1. Xây dựng Kế hoạch rà soát, kiểm soát TTHC năm 2020

Kế hoạch

Hồ Văn Hân

Các cán bộ

công chức thuộc UBND phường

Trong tháng 1

 

 

2. Tiếp tục và đẩy mạnh Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Báo cáo kết quả thực hiện

Huỳnh Kim Hòa

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong năm 2020

 

 

III. Cải cách tổ chức bộ máy

1. Tiếp tục ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Quyết định

Hồ Văn Hân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Quý II/2020

 

 

IV. Cải cách tài chính công

1. Quy chế chi tiêu nội bộ 2020-2020

Quyết định

Nguyễn Hoàng Phương

 

Các cán bộ

công chức thuộc UBND phường

Quý I/2020

 

 

2. Rà soát lại các loại phí, lệ phí và các khoản huy động đóng góp trong nhân dân để bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ những khoản thu không còn phù hợp

Báo cáo kết quả rà soát các loại phí, lệ phí và các khoản đóng góp trong nhân dân

Nguyễn Hoàng Phương

 

Các cán bộ

công chức thuộc UBND phường

Trong năm 2020

 

 

V. Hiện đại hóa hành chính

1. Tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Báo cáo kết quả thực hiện

Hồ Văn Hân

Các cán bộ

công chức thuộc UBND phường

Quý II/2020

 

 

VI. Công tác chỉ đạo điều hành CCHC

1. Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Kế hoạch CCHC

Hồ Văn Hân

Các cán bộ

công chức thuộc UBND phường

Quý IV/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 99.421
Truy cập hiện tại 7