Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Phú Nhuận tuyên truyền các Nghị định, Quyết định, Thông tư có hiệu lực thi hành từ tháng 5 năm 2024
Ngày cập nhật 21/05/2024

         Thực hiện Công văn số 4362/UBND - TP ngày 16/5/2024 của Phòng Tư pháp thành phố Huế về việc triển khai các Nghị định, Quyết định, Thông tư có hiệu lực thi hành từ tháng 5 năm 2024.

          UBND phường tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nội dung các Nghị định, Quyết định, Thông tư có hiệu lực thi hành từ tháng 5 năm 2024 như sau:

DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 5/2024

NGHỊ ĐỊNH

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Nghị định 29/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước

06/03/2024

01/05/2024

Nghị định 30/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch

07/03/2024

01/05/2024

Nghị định 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

15/03/2024

01/05/2024

Nghị định 34/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa

31/03/2024

15/05/2024

Nghị định 26/2024/NĐ-CP của Chính phủ quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp

01/03/2024

15/05/2024

Nghị định 37/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

04/04/2024

19/05/2024

Nghị định 33/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

27/03/2024

19/05/2024

Nghị định 36/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật

04/04/2024

20/05/2024

Nghị định 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

05/04/2024

20/05/2024

Nghị định 35/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"

02/04/2024

25/05/2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ngày ban hành

ngày hiệu lực

Quyết định 821/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

10/04/2024

01/05/2024

Quyết định 415/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

09/04/2024

01/05/2024

Quyết định 1462/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

15/04/2024

02/05/2024

Quyết định 421/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

11/04/2024

15/05/2024

Quyết định 04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chức mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện

22/03/2024

15/05/2024

Quyết định 05/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

26/03/2024

15/05/2024

Quyết định 1143/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19/04/2024

16/05/2024

 

THÔNG TƯ

Ngày ban hành

ngày hiệu lực

Thông tư 15/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hằng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

06/03/2024

01/05/2024

Thông tư 17/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước

14/03/2024

01/05/2024

Thông tư 13/2024/TT-BQP của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính

18/03/2024

02/05/2024

Thông tư 03/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục

18/03/2024

03/05/2024

Thông tư 18/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

22/03/2024

10/05/2024

Thông tư 19/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia và định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

22/03/2024

10/05/2024

Thông tư 04/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

27/03/2024

11/05/2024

Thông tư 05/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng quặng và tinh quặng Monazite

29/03/2024

13/05/2024

Thông tư 01/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quản lý seri tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

29/03/2024

14/05/2024

Thông tư 20/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

25/03/2024

15/05/2024

Thông tư 21/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

25/03/2024

15/05/2024

Thông tư 02/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"

20/03/2024

15/05/2024

Thông tư 03/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra

25/03/2024

15/05/2024

Thông tư 02/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

29/03/2024

15/05/2024

Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập

29/03/2024

15/05/2024

Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

23/02/2024

15/05/2024

Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/04/2024

16/05/2024

Thông tư 02/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự

03/04/2024

18/05/2024

Thông tư 02/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

27/03/2024

20/05/2024

Thông tư 06/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2023 và năm 2024

04/04/2024

20/05/2024

Thông tư 06/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

10/04/2024

27/05/2024

Thông tư 04/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra

08/04/2024

30/05/2024

 

 

UBND phường Phú Nhuận
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 560.906
Truy cập hiện tại 177